Jövőkép

Tisza-tó térség aktív- és ökoturisztikai fejlesztési stratégia

empersend.studio 2023. február

Bevezetés

A jövőkép fő célja, hogy a térségre vonatkozóan egy olyan elérendő állapotot fogalmazzon meg, amely mindenre kiterjedően szemlétetni tudja és megalapozza a térség fejlődés legfontosabb aspektusait. A Tisza-tó régió jövőképének megalkotásakor az átfogó jövőkép mellett az épített környezet, természeti környezethez való viszonyulás, valamint a helyi rendszerekre vonatkozóan is megfogalmazásra kerültek vízionált állapotok. Az alábbi fejezetrész során a Tisza-tó Aktív turisztikai stratégia jövőkép összegzését mutatjuk be interaktív formában.

Átfogó Jövőkép

2030-ra a Tisza-tó régió Kelet-Magyarország legmeghatározóbb komplex aktívturisztikai térsége, amely az aktív egészségmegörző pihenés során a természetközeli szemléletre nevelés és az átfogó együttműködésekterén is példát mutat.

Mindenki ismeri mottóját: “Az ember alkotta, a természetbirtokba vette”.

Épített környezet

A rendszeresen visszatérő aktív és természetközeli pihenésrevágyó látogatók, szabályozott rendszerben megvalósult, tájba illeszkedőépítészeti karakterű, egyedi fejlesztésekben találják a folyamatosan fejlődőszolgáltatásokat.

Természetben az Ember

A Tisza-tó térségének európai szinten is egyedi vízi és szárazföldi élővilága, a természeti kincsek, a természet használati szabályok élményközpontú oktatása és bemutatása által gyarapodik, ezáltal a hazaitermészeti nevelés vezető desztinációjává, és példává válva.

Helyi rendszerek

A térség turisztikai szereplői olyan hálózatos összeköttetésekkel rendelkeznek, amelyek által az aktív kikapcsolódást nyújtó szolgáltatások pozitív hatást gyakorolnak egymás működésére, és melyek által közösen képviselik a Tisza-tó térségét országos és nemzetközi szinten.

Misszió és vízió

A Tisza-tó térségre meghatározott jövőkép az aktív turizmus 2030-as helyzetét írja le. A jövőkép által vizionált térség egy olyan hely, ahol az aktív turizmus vezető szerepkörbe kerül, az aktív turisztikai fejlesztések térségi szinten érvényesülnek a helyiek bevonásával, melynek köszönhetően a természeti értékek gyarapodnak.

Nézőpontunk szerint a térség fejlesztéseit követően a különböző aktív turisztikai tevékenységek színvonala országosan elismert, magas szintenképesek működni. Minden esetben célként megjelenik a fenntarthatóságra való törekvés a környezet tudatosságot előtérbe helyezve, valamint a mindenkiszámára elérhető turisztikai szolgáltatások, lehetőségek az esélyegyenlőség jegyében.

Horizontális célok

Mindezek mellett a nemzeti aktív turisztikai stratégia által megfogalmazott és elérni kívánt jövőkép egyik vezérelve, hogy a magyar lakosság körében növekedjen a rendszeresen aktív turisztikai tevékenységet végzőkaránya. Ennek hatásaként az aktív turizmus hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozzon.

Térségi Aktív Turisztikai Célrendszer

A megfogalmazott aktív turisztikai jövőkép eléréséhez szükséges a célokmeghatározása. A célok tekintetében a stratégia megfogalmaz egy átfogó célt,melyet a NATS fejlesztési céljain keresztül tovább értelmez. Ezekhezilleszkedve térségi és területi fejlesztési célokat formál, így kívánjaoperatívan elérni a kívánatos jövőképet.

A stratégia átfogó célrendszerét a Nemzeti Aktív TurisztikaiStratégiában deklarált fejlesztési célokhoz igazodva a Tisza-tó térségrevonatkozó szerepkörben és ahhoz illeszkedően határoztuk meg. A NATS annakérdekében, hogy növekedjen a magyar lakosság körében az aktív turisztikai ésrekreációs tevékenységet végzők aránya és a tevékenységek rendszeressége, ötfejlesztési célt fogalmaz meg:

  • Vonzerő fejlesztése
  • Útvonalhálózat fejlesztése
  • Szolgáltatások fejlesztése
  • Információ, marketing, promóció, kommunikáció fejlesztése
  • Koordináció és menedzsment fejlesztése  

Térségi fejlesztési célok

Az átfogó célokon belül szükség van olyan fejlesztésiirányokra is, melyek célzottan a Tisza-tó térségének fejlesztésére irányulnak.Ezek az egész térség szempontjából meghatározó iránymutatások térbelispecializáció nélkül, vagy épp annak komplexitásával.

  • Tisza-tó központi térségek
  • Északi átmeneti zóna
  • Hortobágy
  • Déli átmeneti zóna
  • Fogadó térségek

Cselekvési terv

Tisza-tó térség aktív- és ökoturisztikai fejlesztési stratégia

Intézkedések

A Tisza-tó térségre meghatározott jövőkép és célrendszer eléréséhez szükséges lépések a cselekvési tervben kerülnek megfogalmazásra. Az elérni kívánt eredményekhez vezető lépéseket, úgynevezett intézkedésekre és hozzájuk kapcsolódó tevékenységekre osztottuk.

A jövőkép esetén meghatározott átfogó célok a térség fejlődésének általános előírásaként határoztuk meg, ennek okán a cselekvési terv hiearchikus rendszerének első lépcsőfokaként szolgálnak.

Az intézkedések -az adott átfogó célokon belül- általánosan megfogalmazott teendőket jelenti amelyek a Tisza-tó régió egészére vonatkoznak. Az alábbi összesítésben szemléltetjük a régióra meghatározott 25 darab intézkedést.

Vonzerőfejlesztés
Infrastuktúra fejlesztés
Szolgáltatás fejlesztés
Marketing, promóció, információ
Koordináció és menedzsment

V1: Látogatóközpontok, információs pontok fejlesztése

V2: Helyi értékek, hagyományok, Épített értékek bemutatása, aktív turizmusba való bekapcsolása

V3: Természeti értékek bemutatásának fejlesztése, natúrparkok, arborétumok fejlesztése, kialakítása

V4: Aktív turisztikai túraútvonalak kezdő és végpontjainak, valamint állomásainak fejlesztése

V5: Környezeti nevelés erősítése, ehhez kapcsolódóan bemutatóhelyek és szervezett ifjúsági programok támogatása

V6:
Strandok fejlesztése aktív és ökoturisztikai szemléletben

V7:
Vízen megközelíthető attrakciók kiépítése, fejlesztése

I1: Meglévő kerékpárutak fejlesztése

I2: Új kerékpáros útvonalak fejlesztése

I3: Gyalogos útvonalak, tanösvények fejlesztése

I4: Lovas útvonalakhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása

I5: Vízi útvonalakhoz tartozó infrastruktúra fejlesztése, pihenőhelyek sűrítése

SZ1: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése

SZ2: Szolgáltatók egységes rendszerbe, hálózatba szervezése (egymás közötti együttműködés, és látogatók felé is egységes arculat)

SZ3: Közösségi és lágy közlekedési módok versenyképessé és elérhetővé tétele

SZ4: Vendéglátás aktív turisztikai hálózatba történő szerves bekapcsolása

SZ5: Vészhelyzet esetén elérhető szolgáltatás-hálózat kiépítése.

M1: Egységes térségi helymárka kialakítása

M2: Egységes online arculat, jelenlét és kommunikáció

M3: Egységes online és offline információs rendszer kialakítása a teljes térségre

M4: Helyi értékek, hagyományok aktív turisztikai kapcsolatának erősítése

M5: Országos és nemzetközi szintű promóciók támogatása

KM1: Térség aktív turizmusának menedzselésére alkalmas szervezet létrehozása és működtetése

KM2: Kapcsolódó humán infrastruktúra fejlesztés támogatása és ösztönzése

KM3: Monitoring rendszer működéséhez szükséges feltételeinek kidolgozása és biztosítása; monitoring rendszer üzemeltetése.

Tevékenységek

Az intézkedések további részletezésének érdekében tevékenységek kerültek megfogalmazásra . Az egyes tevékenységek jól definiálható és ütemezhető feladatokat fognak össze, amelyek általánosságban a térség egészére fejtik ki hatásukat. A tevékenységek során meghatározott feladatok már konkrét projekteket is definiálnak.

A tevékenységek egy része az erős területi koncentráció miatt akcióterületek lehatárolását is lehetővé teszi, ahol abeavatkozásokat integráltan, egymásra épülve szükséges megvalósítani. Ezek földrajzi elhelyezkedését az alábbi interaktív térképen szemléltetjük. Bővebb információk eléréséhez kattintson az adott jelölőre.